Strona główna » Znacząca zmiana uchwały dot. minimalnych wymagań kontraktów

Nachodzi znacząca zmiana uchwały – minimalne wymagania dla standardowych kontraktów zawodników w sektorze zawodowej piłki nożnej. Podczas czerwcowego posiedzenia zarządu PZPN doszło do przyjęcia uchwały VI/90 wspomnianej wyżej, w drodze której doszło do modyfikacji wielu rozwiązań uregulowanych przez aktualną uchwałę III/54. Co wprowadza zaktualizowana uchwała?

I. Komunikacja między klubem a zawodnikami oraz innymi klubami.

Od dnia wejścia w życie uchwały VL/90 zarządu PZPN, wszelka korespondencja między stronami kontraktu o profesjonalne uprawianie piłki nożnej, zawierająca oświadczenia stron, będzie uznawana za doręczona drugiej stronie: a) w momencie doręczenia, lecz nie później niż z upływem 7 dnia od dnia awizowania przesyłki poleconej, w przypadku formy pisemnej, b) najpóźniej z upływem 3 dnia od dnia wysłania wiadomości e-mail, w przypadku formy dokumentowej (zeskanowane pismo, podpisane przez upoważnione osoby, wysłane mailowo) Wprowadzając powyższą zmianę PZPN potwierdził możliwość prowadzenia skutecznej komunikacji elektronicznej nie tylko na etapie składania oświadczeń o rozwiązaniu kontraktu lub też w trakcie postępować przed Piłkarskim Sądem Polubownym, ale także na poziomie wszelkiej innej komunikacji między stronami, w tym np. w zakresie składania oświadczeń
o skorzystaniu z opcji dot. przedłużenia obowiązywania kontraktu. Ponadto strony kontraktu nie będą mogły skutecznie uchylać się od odbioru korespondencji tradycyjnej, ponieważ w przypadku wysłania oświadczenia za pośrednictwem przesyłki poleconej, będzie ona uznana za doręczoną z upływem 7 dnia od dnia jej awizowania.

II. Transfer wraz z opcją odkupu lub pierwokupu zawodnika przez klub odstępujący.

Wprowadzając to postanowienie do uchwały o minimalnych wymaganiach dla kontraktów, zarząd PZPN potwierdził możliwość wprowadzenia do umów transferowych prawa odkupu lub pierwokupu zawodnika przez klub odstępujący. W tym miejscu warto przypomnieć, że prawo odkupu polega na uprawnieniu klubu odstępującego do ponownego nabycia zawodnika na określonych warunkach (w tym finansowych), czyli zastosowania tzw. sprzedaży powrotnej. Prawidłowe złożenie oświadczenia klubu o chęci odkupu zawodnika rodzi obowiązek zawarcia umowy transferu powrotnego między klubami. Natomiast prawo pierwokupu stanowi zastrzeżenie pierwszeństwa klubu odstępującego do transferu zawodnika, na wypadek, gdyby druga strona dokonała sprzedaży na rzecz klubu trzeciego.

III. Uregulowanie mechanizmu klauzuli odstępnego

Uchwała III/54 w swoich postanowieniach nie przewiduje ustalenia zasad dot. wprowadzenia w kontrakcie klauzuli odstępnego, która to jednak w praktyce funkcjonowała. Natomiast od 1 stycznia 2024rk. uchwała minimalne wymagania dla standardowych kontraktów zawodników w sektorze zawodowej piłki nożnej jasno sprecyzuje, iż strony kontraktu są uprawnione do zastrzeżenia w treści kontraktu klauzuli odstępnego. Klauzula ta powinna określać termin do jej wykonania oraz kwotę odstępnego lub sposób jej ustalenia. Rozwiązanie kontraktu na tej podstawie będzie dopuszczalne wyłącznie w okresie pomiędzy dniem następującym po dniu ostatniego meczu przed rozpoczęciem okresu rejestracyjnego danej klasy rozgrywkowej, a dniem zakończenia okresu rejestracyjnego następującego bezpośrednio po rundzie rozgrywkowej. Za dzień zapłaty odstępnego przez zawodnika lub klub (za zgodą zawodnika) będzie uznawany dzień uznania zapłaty na rachunku bankowym klubu dotychczasowej rejestracji, chyba że kontrakt będzie przewidywał inne postanowienia w tym zakresie (dzień obciążenia rachunku bankowego zawodnika lub klubu). Wykonanie klauzuli odstępnego będzie powodowało automatyczne rozwiązanie kontraktu, a klub odstępujący będzie zobowiązany do niezwłocznego wydania oświadczenia o rozwiązaniu kontraktu z zawodnikiem oraz dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu zmianę przynależności klubowej zawodnika na wskazany przez niego klub.

IV. Przedłużenie kontraktu po spełnieniu zastrzeżonego warunku.

Jak wynika ze zaktualizowanej uchwały, oprócz możliwości przedłużenia kontraktu na podstawie aneksu do kontraktu oraz skorzystania z opcji przez klub, kontrakt będzie mógł przewidywać, że w przypadku spełnienia się warunku zastrzeżonego w kontrakcie, ulegnie on automatycznemu przedłużeniu, tzn. bez obowiązku składania dodatkowych oświadczeń przez klub. Warunkami, od spełnienia których będzie zależało przedłużenie kontraktu, mogą być w szczególności osiągnięcia sportowe drużyny (np. awans lub określone miejsce w tabeli), jak i osiągnięcia indywidualne zawodnika (np. zdobycie określonej liczby bramek lub zachowanie określonej liczby „czystych kont”). Zawodnik, w przypadku zastrzeżenia ww. warunku, zrzeknie się uprawnienia do zawarcia kontraktu z innym klubem do dnia, w którym warunek stanie się niemożliwy do spełnienia. Zatem jeśli nie będzie możliwe już możliwe w określonej części sezonu np. zachowanie określonej liczby czystych kont lub zajęcie ustalonego miejsca w tabeli, zawodnik będzie mógł zawrzeć kontrakt z innym klubem (jeżeli pozostanie tylko 6 miesięcy do wypełnienia obecnego). Jednak do dnia, w którym warunek będzie mógł zostać spełniony, zawodnik nie będzie uprawniony do zawarcia kontraktu z innym klubem. Zasadniczo po automatycznym przedłużeniu kontraktu wynagrodzenie zawodnika nie będzie mogło być niższe niż w ostatnim sezonie. Jeśli jednak strony w kontrakcie ustalą, że po przedłużeniu kontraktu wynagrodzenie zawodnika ulega obniżeniu, to będzie to dopuszczalne zgodnie z postanowieniami nowej uchwały o minimalnych wymaganiach.

V. Zmiana w zakresie jednostronnego rozwiązania kontraktu przez klub.

Po wprowadzeniu w życie nowelizacji ww. uchwały, klub będzie uprawniony do rozwiązania kontraktu z zawodnikiem (z wyłączeniem bramkarza), który wystąpił w mniej niż 10% oficjalnych meczów w 1 drużynie seniorów w nowym terminie. Będzie to termin 10 dni od dnia zakończenia sezonu. Dotychczas klub mógł skorzystać z te- go uprawnienia w terminie 7 dni od daty rozpoczęcia okienka transferowego. Ponadto zmiana uchwały wprowadza doprecyzowanie warunków prawnych w kontekście dopuszczalności rozwiązania kontraktu po spadku drużyny do niższej klasy rozgrywkowej. Dotychczas klub, aby mógł rozwiązać kontrakt z zawodnikiem po spadku, powinien tego dokonać w terminie 10 dni po zakończeniu sezonu oraz nie powinien posiadać zaległości wobec zawodnika, a także powinien wypłacić zawodnikowi jednomiesięczne odszkodowanie. Jednakże uchwała nie precyzowała w jakiej dacie ma nie występować zaległość, a także do kiedy należy wypłacić odszkodowanie. Natomiast od 1 stycznia 2024 r. sprawa stanie się jasna i zgodnie z utrwalonym już orzecznictwem PSP, rozwiązanie kontraktu po spadku będzie dopuszczalne w przypadku, gdy klub: 1) złoży zawodnikowi odpowiednie oświadczenie w terminie 10 dni po zakończeniu sezonu, 2) nie będzie posiadał zaległości wobec zawodnika na dzień złożonego oświadczenia, 3) wypłaci zawodnikowi odszkodowanie wraz ze złożeniem oświadczenia o rozwiązaniu kontraktu oraz załączy potwierdzenie przelewu do oświadczenia o rozwiązaniu kontraktu. Rozwiązanie kontraktu, w obu przywołanych trybach będzie wywołało skutek z dniem poprzedzającym rozpoczęcie kolejnego sezon. Natomiast zawodnikowi będzie przysługiwało prawo do wynagrodzenia wyłącznie do dnia złożenia mu przez klub oświadczenia o rozwiązaniu kontraktu.

VI. Obowiązek wyznaczenia terminu badań medycznych w nowym klubie.

Wprowadzona aktualizacja ww. uchwały zobowiąże kluby obecnej rejestracji zawodnika, którego kontrakt zawiera kwotę odstępnego lub w ciągu 6 miesięcy upłynie okres obowiązywania kontraktu, do wyznaczenia dogodnego terminu na przeprowadzenie badań medycznych w innym klubie. Aby móc tego żądać od dotychczasowego klubu, zawodnik musi skierować do klubu obecnej rejestracji pisemny wniosek, wskazując w nim klub, w którym mają być przeprowadzane badania medyczne zawodnika.

VII. Możliwość określania wynagrodzenia w kwocie netto, obowiązek zapłaty wynagrodzenia do 15 dnia miesiąca.

Od wejścia w życie uchwały VI/90 strony będą mogły ustalić wynagrodzenie zawodnika w kwocie netto, a nie jak dotychczas w kwocie brutto. Ponadto klub będzie zobowiązany do wypłaty wynagrodzenia z kontraktu najpóźniej do 15 dnia kolejnego miesiąca kalendarzowego, za który wynagrodzenie to stało się należne.

VIII. Obowiązkowy udział w szkole- niach przez zawodników.

Rozszerzeniu ulegną także obowiązki zawodników, ponieważ od 1 stycznia 2024 r. zawodnicy będą zobowiązani do udziału w szkoleniach m.in. dot. przeciwdziałaniu korupcji w sporcie oraz przepisów antydopingowych. Są to jednak tylko przykładowe szkolenia, jakie będzie musiał odbyć zawodnik. Obligatoryjne szkolenia dla zawodników będą organizowane przez PZPN lub przez organizatora rozgrywek.

IX. Skrócenie kary odsunięcia zawodnika od zajęć lub przesunięcie do zespołu rezerw.

Po 1 stycznia 2024 r. dojdzie do ograniczenia możliwości nałożenia na zawodnika kary odsunięcia od zajęć z pierwszym zespołem lub przesunięcia go do zespołu rezerw z trzech do dwóch miesięcy. Oznacza to obowiązek dostosowania obowiązujących regulaminów klubowych do nowych warunków wynikających z uchwały.

Co dla klubów oznacza zmiana uchwały?

Wejście w życie uchwały nr VI/90 z dnia 16 czerwca 2023 r. w dniu 1 stycznia 2024 r. doprowadzi do ustalenia jasnych mechanizmów komunikowania się, także za pośrednictwem e-mail, a także doprowadzi do sprecyzowania praw i obowiązków stron kontraktu oraz innych klubów, w zakresie np. ustalenia prawa odkupu, pierwokupu, automatycznego przedłużenia kontraktu po spełnieniu określonych warunków, czy też ustalenia kwestii związanej ze zobowiązaniem klubów do umożliwienia zawodnikom udziału w badaniach lekarskich w innym klubie. Aby odpowiednio przygotować się do rozpoczęcia obowiązywania ww. uchwały, kluby powinny przede wszystkim zweryfikować aktualną treść obowiązujących wzorów kontraktu o profesjonalne uprawianie piłki nożnej, z której to korzystają, a następnie powinny zaktualizować ten wzór, w sposób zgodny z postanowieniami nowej uchwały.

Bartosz Ulczycki

Artykuł można znaleźć również w naszym miesięczniku!

About Author

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *